Hållbar matglädje direkt till din dörr!

Nya Ecoviva, mer än eko. Svenskproducerat och hållbart!

Hållbarhet är ett begrepp som omfattar många olika miljöparametrar, till exempel klimat, giftfri miljö, biologisk mångfald, djurvälfärd, näringsinnehåll, minskat matsvinn, närproducerat, säsongstänk, rena hav och sjöar och kulturlandskap.

Ecoviva har sedan start arbetat med en helhetssyn där vi väger in dessa olika kriterier. Nya Ecoviva tar ett ytterligare steg i den utvecklingen där vi i större utsträckning tar hänsyn till helheten och den komplexitet det innebär med att olika miljökriterier ibland samverkar och ibland kan vara motstridiga. Som ett led i detta anser vi också att det är viktigt att i större utsträckning värna om vårt svenska jordbruk, i synnerhet svenska småskaliga bönder och mathantverkare, vilket inte minst blev tydligt efter sviterna av torkan 2018. Vi gör vårt allra bästa varje vecka för att skapa den godaste maten med störst hänsyn till miljön. I varje receptblad har vi därför valt att märka ut varje råvara producerad i Sverige och varje miljömärkt råvara, för att det ska vara enkelt och överskådligt för dig som kund.

Med vedertagen miljömärkning avser vi:

KRAV

KRAV utgår från den ekologiska grunden och ställer höga kvalitetskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser. Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.

EU ekologiskt

I ekologisk odling får varken konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel användas. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel, till exempel spinosad, pyretriner och svavel.Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. En grundtanke är att djuren ska födas och växa upp på gården, så kallad integrerad produktion. Genom förbyggande åtgärder ska behovet av medicinering av djur hållas lågt. Sjuka djur ska behandlas. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas, eller innan mjölken eller äggen får ätas. I ekologisk produktion får inte heller genetiskt modifierade organismer användas. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser får användas.

ASC

Förkortningen står för Aquaculture Stewardship Council. Det är en internationell märkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter som granskar miljö- och sociala aspekter. Till skillnad från MSC gäller symbolen för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC granskar odlingarna och ser till att fisken är producerad på ett ansvarsfullt, miljömässigt hållbart och socialt hållbart sätt. Det kan till exempel handla om rening av vattnet, bevarande av vattenresurser, val av djurfoder, samt användning av antibiotika och kemikalier. I svenska butiker kan du bland annat hitta ASC-märkt pangasius och lax.

MSC

Målsättningen med MSC är att med miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav genom att erkänna och belöna hållbara fångstmetoder, påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur samt att tillsammans med olika partnerorganisationer förvandla fisk- och skaldjursmarknaden till en hållbar marknad.

WWF Fiskguide Världsnaturfondens guide om miljömärkning av fiske.

Svenskt Sigill naturbeteskött

Kött som bär märket Svenskt Sigill Naturbeteskött är kontrollerat av en oberoende revisor. Detta innebär att du kan känna dig trygg med att det kött du äter kommer från ett djur som betat på riktigt naturbete. Bidrar särskilt bevarandet av biologisk mångfald på ett liknande sätt som WWF-naturbeteskött.

Svenskt sigill klimatcertifierad

Klimatmärkningen är ett tillägg till Svenskt Sigill och därför får du också alla de fördelar som Svenskt Sigill står för när det gäller god djuromsorg, miljöansvar, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag plus ett mindre klimatavtryck förstås.De viktigaste reglerna för klimatcertifieringen handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Svenskt Sigill Klimatcertifierad vilar på den senaste vetenskapen kring hur primärproduktionen kan minska sin klimatpåverkan

Svenskt WWF-certifierat naturbeteskött

Kan jag äta kött med gott miljösamvete? Ja, om du väljer svenskt naturbeteskött gör du en viktig insats för naturen. Naturbetesmarker är nämligen lika artrika som regnskogen! Dessutom hjälper de till att hålla landskapet öppet. Lär dig mer om naturbeteskött hos WWF.

Tack för att ni väljer Ecoviva.